دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

مينو محرز

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
هیئت علمی بازنشسته
بيماري هاي عفوني
بیمارستان
امام خميني
مرکز تحقیقاتی
ايدز
درباره