Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Mohammad Arefi

Contact Information
Tel: 09123359004
Academic Rank
Associate Professor
School
Medicine
Forensic Medicine
Hospital
Baharloo
About
CV last edited on: 2015/10/11

مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

معاونت اموزشی


بیمارستان بهارلو,

مشاور

1.

بررسی یافته های اپید میولوژیک ارومبوسیثوپنی ناشی از هپارین HIT)) در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه (ICU) بیمارستان بهارلو


مصطفی جعفرزاده,
Resident, پزشکی قانونی, 92
2.

بررسی علل اقدام به خودکشی در بیماران بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان بهارلو


پیمان ازاد,
Resident, پزشکی قانونی, 91
3.

تعیین عوارض و مرگ و میر و سیر بیماران مسموم با ئداروهای خوراکی پایین اورنده قند خون بستری در بخش مسمومین بیمارستان بهارلو در سال 89-88


رسول روشنی,
Resident, پزشکی قانونی, 89

داور

1.

بررسی جامع بیماران مبتلا به شوک بستری در ICU مسمومیت بیمارستان بهارلو


مران صادقیان,
Resident, پزشکی قانونی, 92
2.

بررسی فراوانی مسمومیت با متادون و عوارض ناشی از آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس نمسمومین بیمارستان بهارلو


بابک سلحشور,
Resident, پزشکی قانونی, 92
3.

بررسی علت مسمومیت مراجعه کنندگان با کما به اورژانس بیمارستان بهارلو در سالهای 86 لغایت 87


فرنوش داوری,
Resident, پزشکی قانونی, 87
4.

بررسی سم شناسی موارد مرگ ناشی از خونریزی مغزی در سوء مصرف مواد روانگردان در نیمسال 86


اسرایغمایی,
Resident, پزشکی قانونی, 87
5.

بررسی یافته های کالبد گشایی موارد مرگ ناشی از خونریزی مغزی در سوء مصرف کنندگان مواد در نیمسال دوم 86


آرمان اطرشی ,
Resident, پزشکی قانونی, 88
6.

بررسی اندکسهای SAPS به عنوان شاخص پروکنسوستیک در مسمومیت حاد با ترکیبات سه حلقه ای افسردگی در بیماران مسموم با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مراجعه کننده به بیمارستان لقمان تهران


محمد رضا نوریان ,
Resident, پزشکی قانونی, 23/4/87
7.

بررسی شیوع علائم بالینی و آزمایشگاهی و عوارض مسمومیت با جونده کشها در افراد مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان لقمان در سال 1385


علی استادی ,
Resident, پزشکی قانونی, 30/4/87
8.

بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی رابدومیولیز در مسمومیت های شایع بخش مسمومیت ها ( 84 – 83 )


سید رضا موسوی ,
Resident, 8/2/86

راهنما

1.

بررسی فراوانی سکل های مغزی و علل آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ICUC مسمومین بیمارستان بهارلو


اعظم مراد خانی,
Resident, پزشکی قانونی, 91
2.

بررسی فراوانی عوارض قلبی در موارد سوء مصرف مواد منحرک مراجعه کننده به بخش اورژانس مسمومیت بیمارستان بهارلو


لیلا گیاه چین,
Resident, پزشکی قانونی, 91
3.

مقایسه اثران استیل سیستیشن خوراکی ووردی در درمان مسمومیت با استامینومن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان لقمان حکیم و بهارلو


حامدپورعزیز,
Resident, پزشکی قانونی, 91
4.

بررسی جنبه های مختلف مسمومیت با مواد روانگردان درمارجعین به بخش مسمومین بهارلو


علیرضا فرازمند,
Resident, پزشکی قانونی, 88
5.

بررسی فقر نارسایی کلیوی در بیماران مسموم مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بهارلو


داود سروش,
Resident, پزشکی قانونی, 91
6.

مقایسه عوارض قلبی و عروقی مسمومیت با قرص برنج ، در دو گروه تحت درمان و عدم درمان بالان استیمل مسیتثین در مراجعین به اورژانس مسمومین بیمارستان بهارلو


مهدی غضنفری,
Resident, پزشکی قانونی, 91
7.

بررسی شیوع پنومونی آسپیراسیون در بیماران مسموم بستری در ICU بیمارستان بهارلو


پرویز محمودی,
Resident, پزشکی قانونی, 90
8.

بررسی فراوانی و علل انواع اختلالات اسید وباز در مراجعین به اورژانس مسمومین بیمارستان بهارلو در سال 88


مهدی لاله زاری,
Resident, پزشکی قانونی, 89
9.

بررسی شیوع مسمومیت و عوارض و موارد مرگ و میر ناشی از مصرف بنز ودیتزپین ها در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان بهارلو از مهر 87 تا مهر 88


شهرام عابدینی ,
Resident, پزشکی قانونی, 89
10.

بررسی فراوانی تغییرات ECG در بیماران مسموم با داروهای آنتی سایکوسینیک مراجعه کننده به بیمارستان بهارلو


ملیحه قبادی نیا,
Resident, پزشکی قانونی, 89

Papers

Farsi

1.

Determination of substance overdose


Authors:
Journal of medicine and legal medicine, Vol.20, Year. 2013, Page:155-157,
1.

بررسی جامع بیماران مبتلا به شوک بستری در icu مسمومیت بیمارستان بهارلو تیر90-تیر01


31/1/92, بهارلو,

رزیدنت:مهران صادقیان

 

2.

بررسی فراوانی مسمومیت با متادون وعوارض ناشی ازان در بیماران مراجعه کننده به ارژانس مسمومین بیمارستان بهارلو در یک دوره 6 ماهه(نیمه دوم سال 90)


31/1/92, بهارلو,

راهنما:دکتر بهنوش

مشاور:دکتر تقدسی

رزیدنت:دکتر سلحشور

Top