دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

فرشاد فرزادفر

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مرکز تحقیقاتی
غدد و متابوليسم
درباره
آخرین به روزرسانی: 1398/10/14

Top