فهرست دسترسی سریع

يكشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ EN
دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم و فناوری

دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم و فناوری
تاریخ: 2012/26/02 - 09:05
دانشگاه مازندران  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشگاه جامع علمي -كاربردي دانشگاه اراك
 دانشگاه محقق اردبيلي   دانشگاه صنعتي سهند دانشگاه خليج فارس دانشگاه اروميه
دانشگاه مراغه دانشگاه صنعتي شاهرود دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دانشگاه اصفهان
  دانشگاه ملاير  دانشگاه صنعتي شريف   دانشگاه رازي دانشگاه الزهرا
دانشگاه هرمزگان دانشگاه صنعتي شيراز دانشگاه زابل دانشگاه امام صادق
دانشگاه هنر  دانشگاه صنعتي همدان دانشگاه زنجان دانشگاه ايلام
دانشگاه هنر اسلامي تبريز دانشگاه علامه طباطبايي دانشگاه سمنان دانشگاه بجنورد
دانشگاه هنر اصفهان   دانشگاه علم و صنعت ايران دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه بوعلي سينا
 دانشگاه ولي عصر رفسنجان  دانشگاه علوم پايه دامغان دانشگاه شاهد دانشگاه بيرجند
  دانشگاه ياسوج   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  دانشگاه شهر كرد دانشگاه بين المللي امام خميني
دانشگاه يزد   دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشگاه پيام نور
  دانشكده علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد   دانشگاه شهيد بهشتي دانشگاه تبريز
دانشكده فني و مهندسي بناب  دانشگاه قم   دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه تربيت مدرس
مجتمع آموزش عالي جندي شاپور  دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ورامين  دانشگاه شيراز دانشگاه تربيت معلم
 مجتمع آموزش عالي مراغه  دانشگاه كاشان   دانشگاه صنعتي اروميه دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
  دانشگاه كردستان   دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه تربيت معلم سبزوار
    دانشگاه گيلان دانشگاه صنعتي اميركبير دانشگاه تفرش
  دانشگاه لرستان دانشگاه صنعتي بابل دانشگاه تهران