فهرست دسترسی سریع

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ EN
عناوين مراكز تحقيقاتي

عناوين مراكز تحقيقاتي
تاریخ: 1390/03/29 - 11:06

 

نام مركز

نام مركز

مركز تحقيقات ارولوژي اطفال

مركز تحقيقات دندانپزشكي

مركز تحقيقات ايمونولوژي ملكولي

مركز تحقيقات داروسازي سنتي

 مركز تحقيقات الكتروفيزيولوژي پايه

مركز رشد استعدادهاي درخشان

مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام

مركز تحقيقات روانپزشكي

مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم وآلرژي

مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان

مركز تحقيقات ارولوژي

مركز تحقيقات روماتولوژي

مركزتحقيقات آسيب شناسي و سرطان

مركز تحقيقات زيست فناوري

مركزتحقيقات آموزش علوم پزشكي

مركزتحقيقات سوختگي

مركز تحقيقات ايدز

مركزتحقيقات  سلولي ملكولي

 مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي

مركزتحقيقات طب كار - ايران

مركزتحقيقات  ايمونولوژي

مركز تحقيقات طراحي و توسعه دارو

مركز تحقيقات بيماري هاي اتوايميون تاولي

مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث وطب

مركز تحقيقات بيماريهاي شغلي و طب كار

مركز تحقيقات علوم دارويي

مركز تحقيقات بهره برداري  ازدانش سلامت

مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي

مركز تحقيقات بانك فراورده هاي پيوندي

مركزتحقيقات علوم دارويي رازي

مركزتحقيقات بهداشت روان

مركزتحقيقات غدد و متابوليسم

مركز تحقيقات بيماريهاي مغز واعصاب

مركزتحقيقات غدد انستيتو غدد درون ريز و متابوليسم- ايران

مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني اطفال

مركزتحقيقات فيزيولوژي

مركزتحقيقات بهداشت كار

مركز تحقيقات قلب تهران

مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش وكبد

مركز تحقيقات كانسر

مركزتحقيقات بيماريهاي عفوني كودكان

مركز تحقيقات گياهان دارويي

مركزتحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد - ايران

مركزتحقيقات گوش و حلق و بيني و سر و گردن

مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر

مركز تحقيقات گوش، حلق وبيني

پايگاه تحقيقات جمعيتي

مركز تحقيقات ليزر دردندانپزشكي

مركز تحقيقات پزشكي هسته اي

مركزتحقيقات مراقبت هاي پرستاري

مركز تحقيقات پزشكي ورزشي

مركز تحقيقات محيط زيست

مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان

مركز ملي مطالعات اعتياد

مركز تحقيقات تروما و پژوهشهاي جراحي

مركزتحقيقات مقاومت هاي ميكروبي

مركز تحقيقات ترميم ضايعات مغزي نخاعي

مركز تحقيقات مادر،جنين و نوزاد

مركزتحقيقات توانبخشي

مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل

مركز تحقيقات تغذيه باشير مادر

مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي

مركز تحقيقات توسعه اجتماعي وارتقاء سلامت

مركز تحقيقات نفرولوژي

مركزتحقيقات چشم پزشكي ايران

مركز تحقيقات نانوفناوري

مركز تحقيقات چشم پزشكي

مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند سلولهاي بنيادي

مركز تحقيقات راديولوژي نوين وتهاجمي