فهرست دسترسی سریع

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ EN
اسامي مراكز تحقيقاتي

اسامي مراكز تحقيقاتي
تاریخ: 2011/19/06 - 10:10

 

نام مركز

نام مركز

مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي

مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب

مركز ملي مطالعات اعتياد

مركز تحقيقات ليزر در دندانپزشكي

مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند سلولهاي بنيادي

مركز تحقيقات بيماري هاي اتو ايميون تاولي

مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام

مركز تحقيقات الكتروفيزيولوژي پايه

مركز تحقيقات ايونولوژي، آسم و آلرژي

مركز تحقيقات راديولوژي نوين و تهاجمي

مركز تحقيقات تروما و پژوهشهاي جراحي

مركز رشد استعدادهاي درخشان

مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر

مركز تحقيقات زيست فناوري

مركز تحقيقات پزشكي ورزشي

مركز تحقيقات طراحي و توسعه دارو

مركز تحقيقات علوم دارويي

مركز تحقيقات نفرولوژي

مركز تحقيقات محيط زيست

مركز تحقيقات مادر، جنين و نوزاد

مركز تحقيقات كانسر

مركز تحقيقات بيماريهاي شغلي و طب كار

مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان

مركز تحقيقات بهره برداري  از دانش سلامت

مركز تحقيقات دندانپزشكي

مركز تحقيقات داروسازي سنتي

مركز تحقيقات بانك فراورده هاي پيوندي

مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي

مركز تحقيقات غدد و متابوليسم

مركز تحقيقات  سلولي ملكولي

مركز تحقيقات روماتولوژي

مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل

مركز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب

مركز تحقيقات علوم دارويي رازي

مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي

مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني و سر و گردن

مركز تحقيقات ترميم ضايعات مغزي نخاعي

مركز تحقيقات  ايمونولوژي

مركز تحقيقات گوش، حلق و بيني

مركز تحقيقات چشم پزشكي ايران

مركز تحقيقات گياهان دارويي

مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري

مركز تحقيقات روانپزشكي

مركز تحقيقات بهداشت روان

مركز تحقيقات ارولوژي

مركز تحقيقات توانبخشي

مركز تحقيقات قلب تهران

مركز تحقيقات آسيب شناسي و سرطان

مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد

مركز تحقيقات طب كار - ايران

مركز تحقيقات چشم پزشكي

مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد - ايران

مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان

مركز تحقيقات سوختگي

مركز تحقيقات ايدز

مركز تحقيقات فيزيولوژي

مركز تحقيقات نانو فناوري

مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني كودكان

مركز تحقيقات پزشكي هسته اي

مركز تحقيقات بهداشت كار

مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت

مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي

پايگاه تحقيقات جمعيتي

مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي

مركز تحقيقات ارولوژي اطفال

مركز تحقيقات غدد انستيتو غدد درون ريز و متابوليسم - ايران

مركز تحقيقات ايمونولوژي ملكولي

مركز تحقيقات تغذيه با شير مادر

مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني اطفال