فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
کارگاه مدل سازی مولکولی
2015/07/06 الی 2015/07/06
تهران-ایران
هجدهمین همایش روز جهانی آسم World Asthma Day 2015
2015/05/05 الی 2015/06/05
تهران-ایران
سمینار سراسری ادغام در آموزش علوم پزشکی
2014/16/10 الی 2014/16/10
تهران-ایران
کارگاه ترجمان دانش (جلسه دوم)
2014/16/10 الی 2014/16/10
تهران-ایران
کارگاه ترجمان دانش (جلسه اول)
2014/09/10 الی 2014/09/10
تهران-ایران
سمینار طب سالمندی
2014/30/09 الی 2014/02/10
تهران-ایران
کارگاه پای دیابتی ویژه پرستاران
2014/30/08 الی 2014/31/08
تهران-ایران
سمینار یک روزه آموزش دیابت ویژه پرستاران
2014/19/06 الی 2014/19/06
تهران-ایران
کنفرانس علمی اختلالات رشد و بلوغ جنسی
2014/15/05 الی 2014/15/05
تهران-ایران
دوره آموزشی مقاله نویسی علمی
2014/19/04 الی 2014/23/04
تهران-ایران
اولین دوره آموزشی کوتاه مدت مهندسی بافت
2013/10/11 الی 2014/26/02
تهران-ایران
چهارمین کنفرانس علمی سلامت روان و رسانه
2014/25/02 الی 2014/25/02
تهران-ایران