دسترسی سریع به :
  • رتبه وبومترکس : 446
  • EN
عنوانگروهدسته
شیوه نامه های فناوری اطلاعات خدمات عمومی خدمات الکترونیک
ارائه خدمات الکترونیک خدمات عمومی خدمات الکترونیک
سامانه تدارکات الکترونیک خدمات الکترونیک
اداره امور هیأت علمی اداری-مالی هیات علمی
سامانه ساجد(هیأت جذب) اداری-مالی هیات علمی
مراکز خدمت دهی کرونا خدمات عمومی عموم مراجعین
کلینیک مجازی خدمات عمومی عموم مراجعین
فیش حقوقی اداری-مالی هیات علمی کارکنان
مطالعه کوهورت کارکنان خدمات عمومی کارکنان
فیش کارانه اداری-مالی هیات علمی
ندای تندرستی خدمات عمومی عموم مراجعین
دانستنی های سلامت آموزشی عموم مراجعین
پست الکترونیک سینا خدمات عمومی خدمات الکترونیک
پست الکترونیک رازی خدمات عمومی خدمات الکترونیک
پست الکترونیک فارابی خدمات عمومی خدمات الکترونیک
سامانه علم سنجی هیئت علمی پژوهشی هیات علمی
پست الکترونیک دانش آموختگان خدمات عمومی خدمات الکترونیک
پست الکترونیک دانشجویی خدمات عمومی خدمات الکترونیک
خدمات بیمه رفاهی هیات علمی کارکنان
خدمات تسهیلات نقدی رفاهی هیات علمی کارکنان
سامانه پژوهشیار پژوهشی هیات علمی دانشجویان کارکنان
سامانه سیپاد آموزشی هیات علمی دانشجویان دانش‌آموختگان
آموزش ضمن خدمت آموزشی کارکنان
پایگاه مجلات علمی دانشگاه پژوهشی هیات علمی دانشجویان
مجموعه راهنماهای خدمات الکترونیک خدمات عمومی خدمات الکترونیک
شناسنامه آموزشی کارکنان آموزشی کارکنان
سامانه کلاس مجازی آموزشی هیات علمی دانشجویان
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پژوهشی هیات علمی دانشجویان دانش‌آموختگان
سامانه سماد آموزشی هیات علمی دانشجویان دانش‌آموختگان کارکنان عموم مراجعین
سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان اداری-مالی کارکنان
فرم ثبت تجربیات اداری-مالی کارکنان
سامانه نوید آموزشی هیات علمی دانشجویان
سامانه اسکان خوابگاه‌ها رفاهی دانشجویان
فرم نظام استعدادیابی اداری-مالی کارکنان
سامانه نقل وانتقالات اداری-مالی کارکنان
سامانه تغدیه دانشجویان رفاهی دانشجویان
صندوق رفاه دانشجویان رفاهی دانشجویان
V-Campus خدمات عمومی کارکنان خدمات الکترونیک
سامانه اینترنت خوابگاه‌ها رفاهی دانشجویان
اتوماسیون اداری اداری-مالی هیات علمی کارکنان خدمات الکترونیک
انتشارات و علم سنجی دانشگاه پژوهشی هیات علمی دانشجویان
سامانه ملی اخلاق در پژوهش پژوهشی هیات علمی
سامانه ساجد اداری-مالی هیات علمی دانشجویان