دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

زيبا تقي زاده

اطلاعات تماس
fnm-researchdeputy@tums.ac.ir
تلفن: 61054568
فکس: 66427255
آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیابان دکتر میرخانی، میدان توحید، تهران . ایران
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
پرستاري و مامايي
بهداشت مادر و كودك
درباره
cv
آخرین به روزرسانی: 1395/06/17

1.

Ph.D


PhD of reproductive health: from Nursing& Midwifery department, of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 2007,
2.

M.S


MS of Midwifery: from Nursing& Midwifery department, of Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 1993- 1996,
3.

B.Sc


BS of Midwifery: from Nursing& Midwifery department, of Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 1986- 1988,
1.

(Cooperate with Family Health Alliance in 2005 and 2006 (Implementation of the clinical family planning and STIs HIV/AIDS TOT training program) in Kabul and Mazare-Sharief in Afghanistan.( *Family Health Alliance (FHA) is a female-led, nonprofit, nonpoliti


2.

 Preparation and utilization Cashion devised for placing mothers in a modified squatting position during second stage of delivery in 1995 in Iran


3.

As the best lecturer in the first international congress in Reproductive Health 2011 in Mashhad


4.

Letter of Appreciation from the Minister to formulate visions of Medicine, 1391


5.

Superior doctoral student Letter of Appreciation martyr Motahari Festival 1391


6.

Letter of Appreciation of the pioneer students of 1391


7.

Letter of Appreciation from the President of the National Student 1391


8.

Midwife sample points in the country by Ministry of Health, Medical Education in 1390


9.

Midwife Letter of Appreciation of the country's deputy minister of health in 1390


10.

(Avicenna (Ebne Sina) Festival winner in the educational in 2006 (with 5.5 million educational grants)


B.Sc

1.

RN. Nursing Register


B.Sc.
2.

Family Planning


B.Sc.
3.

Maternal & Neonatal Health


B.Sc.
4.

Obstetrics 1, 2 & 3


B.Sc.
5.

Psychological aspects of labor and childbirth


B.Sc.

Bs & Ms

1.

Medical and surgical


Bs & Ms .
2.

Gynecology


Bs & Ms .
3.

Physical Examination


Bs & Ms .

M.S

1.

Teaching Method


M.S.
2.

Research Method


M.S.
3.

Curriculum Planning


M.S.

MSc & phD

1.

Psychological aspects of labor and childbirth


MSc & phD .

Ph.D

1.

Legal Aspects of Reproductive Health


Ph.D.
2.

Empowerment of Women


Ph.D.
1.

Providing an integrated programme with Iran’s Health System for prevention of psychological birth trauma: A multi-stage study


Status: Running, 2016
2.

• Providing an integrated program to promote the participation of men in reproductive health system in Iran. : A multi-stage study


Status: Running, 2016
3.

Determine and explain the age-related risk perception in pregnancy and provide appropriate strategies based on the results of the study: A study combines Description


Status: Running,
4.

Explore the challenge of prostitutes reproductive health: a qualitative study


Status: Running,
5.

Bdsrprst to explore the challenge of women's reproductive health: a qualitative content analysis study


Status: Running,
6.

Design and deliver health promotion strategies based on risk behaviors among female students: a study combines Description


Status: Running,
7.

Effectiveness of interventions to promote physical activity among women 18 to 65 years based on population: a systematic review. 2015


Status: Completed,
8.

Promoting physical activity in women: a mixed method action study 2014


Status: Completed,
9.

Designing and providing health promotion strategies based on high-risk behavior of female students: An explanatory sequential mixed method study 2015


Status: Completed,
10.

Determining and exploring of risk perception associated maternal age in pregnancy: An explanatory mixed method .2015


Status: Completed,
11.

Investigating the self-concept and self-discrepancy in infertile and fertile women referred to Royan institute and health center of Tehran University of medical sciences, 2014


Status: Completed,
12.

Evaluation of midwifery students' training needs for reproductive health services in disasters 2013


Status: Completed,
13.

Evaluation of obstetricians and obstetrical malpractice referred to the forensic commission country 90-91 years .2014


Status: Completed,
14.

Prevalence of unintended pregnancy and pertinently factors in women with positive pregnancy test in 2002


Status: Completed,
15.

Survey study of relationship between women’s experience of orgasm and marital relation satisfaction in health care center of Arak in 2003


Status: Completed,
16.

The study of the effect of see food conception on prevalence of preterm labor and low birth weight in 2004


Status: Completed,
17.

Study of the vitex agnus-castus effect on the early menopausal complications in menopausal women under the health care center of Tehran University of medical sciences in 2005


Status: Completed,
18.

Study the history of Nursing and Midwifery (HSR). 2006


Status: Completed,
19.

Study of midwife’s communication skills application and it’s relation to client’s satisfaction in clinics affiliated to Tehran university of Medical Sciences in 2006


Status: Completed,
20.

Survey study of relationship between air pollution and vitamin D deficiency and BMD in 2007


Status: Completed,
21.

The effect of reflexology education program on the menopausal women complication in 2009


Status: Completed,
22.

The effect of counseling on (PMS) premenstrual syndrome’s related symptoms in 2009


Status: Completed,

Supervisor

1.

The lived experience of women after suicide attempt


,
Ph.D,
2.

Explaining the concept of labor: design and validate aspects of labor


,
Ph.D,
3.

Determine and explain the age-related risk perception in pregnancy and provide appropriate strategies based on the results of the study: A study combines Description


,
Ph.D,
4.

Comparison of spinal analgesia in nulliparous women who experience birth without referring to a hospital maternity ward of the University of Medical Sciences


,
M.S,
5.

Evaluate the relationship between lifestyle and patterns of breastfeeding


,
M.S,
6.

Evaluate the professional competency of midwives in relation with the different aspects of reproductive health services in disaster and its related factors in Tehran


,
M.S,
7.

Study concept and Khvdgsstgy in three groups of women donor egg recipient oocyte and fertile women who referred to Royan Institute, Tehran University of Medical Sciences and Health Centers


,
M.S,
8.

Promotion of physical activity in women combined action


,
M.S,
9.

Reproductive behavior of women in selection patterns: a descriptive study of consecutive combination


,
M.S,
10.

Explaining the concept of Work-Family Conflict on Women, Development and psychometric questionnaire-based culture work - family conflict among working women: a combination of sequential exploratory study


,
M.S,
11.

Explore the lived experiences of women attempted suicide: A phenomenological study


,
M.S,
12.

The effect of massage on depression during pregnancy


,
M.S,
13.

Studied midwifery practice as legal services


,
M.S,
14.

The effect of problem-solving skills training on depression and anxiety in pregnant women abused referred to family health units, health centers in Tehran


,
M.S,
15.

A comparative study of mental disorders following abortion legal license


,
M.S,
16.

Investigating the effect of premenstrual syndrome in adolescent girls


,
M.S,
17.

The effect of counseling on anxiety, depression and stress disorder, traumatic childbirth in women After one hospital in Karaj


,
M.S,
18.

Evaluation of satisfaction and communication skills by midwives at health centers in Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
19.

The effect of Vitex on early menopausal complications in health centers in Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
20.

The prevalence of unwanted pregnancy causes Drmrajyn with positive pregnancy test laboratories providing the right solution Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
21.

Its study of marital satisfaction experience orgasm in women referred to health centers in Arak


,
M.S,

Advisor/Consulter

1.

The formation of the concerns of parents regarding physical growth / height teens: study with the idea of making a realistic basis


,
M.S,
2.

Comparative study of serum hematocrit test Zvrd falling in early diagnosis of preeclampsia in women referring to Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
3.

Effect of Reflexology training program on menopause symptoms


,
M.S,

Farsi

1.

Obstetrics practical skills: in Delivery Ward


Publisher: andisherafi, 2015, Original
2.

Breast feeding the newborn clinical strategies for nurses. . Published bynashre jamenegar.in 2015


Original
3.

Varni midwifery 3 volumes. Published by Andishe Rafi in 2013


Original
4.

Text book of Gyneocology. Published by Andishe Rafi in 2011 and 2013


Original
5.

Varni midwifery 1, 2 volumes. Published by Andishe Rafi in 2008, 2009 and 2012


Original
6.

Questions Bank. Published by Andishe Rafi in, 2007,2009


Original
7.

Text book of mamaee. Published by Andishe Rafi in, 2005, 2007and 2009


Original
8.

Obstetrics & Gynecology was Published BY AMIRKABIR Co, in 2002


Original
9.

Obstetrics & Gynecology Recall was Published BY Boshra Co, in 2001


Original
10.

Obstetrics & Gynecology Leader was Published BY Boshra CO, IN 1999


Original

مقالات

Farsi

1.

Prevalence of unintended pregnancy and pertinent factors in women with positive pregnancy test


Authors: A Rezaipour, Z Taghizadeh, S Faghihzadeh, Sh Bazzazian
Hayat, Vol.9, No.2,
2.

Effect of positive predictive value of serum hematocrit levels on early detection of preeclampsia


Authors: ZIBA Taghizadeh, A Rezaeipour, ANOUSHIRAVAN Kazemnejad, F Golboni
Hayat, Vol.15, No.2,
3.

The effect of counseling on premenstrual syndrome related symptoms


Authors: ZIBA Taghizadeh, M Shirmohammadi, M Mirmohammadali, M Arbabi, H Haghani
Hayat, Vol.15, No.4, Year. 2010,
4.

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale


Authors: F Golboni, S Heydarpour, Z Taghizadeh, A Kazemnezhad
EMHJ, Vol.17, No.10, Year. 2011,
5.

Educational Needs of Midwifery Students regarding Mother and Infant Mortality Prevention Services in Critical Situations


Authors: Ziba Taghizadeh, Ali Montazeri, Mahsa Khoshnamrad
Hayat, Vol.21, No.2, Year. 2015,
6.

Self-concept and self-discrepancy among the women receiving and donating oocyte


Authors: Ziba Taghizadeh, Anoushirvan Kazemnejad, Marziye Reisi
Hayat, Vol.21, No.3, Year. 2015,
8.

The educational needs of midwifery care to prevent maternal mortality and


Authors: ziba Taghizadeh,Ali Montazer, Mahsa khoshnamrad
hayat, Vol.21, No.2, Year. 2015,

English

1.

The assessment of positive predictive value serum hematocrit level in early detection of preeclampsia


Authors: F. Golboni Z. Taghizadeh M. Azizpoor
International Journal of Gynecology & Obstetrics, Year. 2009,
2.

Predictive value of plasma haematocrit level in early diagnosis of pre-eclampsia/Valeur prédictive du taux d'hématocrite plasmatique pour le diagnostic précoce de prééclampsie


Authors: Golboni, F; Heydarpour, S; Taghizadeh, Z, ; Kazemnezhad, A. Eastern Mediterranean Health Journal 17.10
Eastern Mediterranean Health Journal, Vol.17, No.10, Year. 2011,
3.

Premenstrual syndrome and psychiatric comorbidities


Authors: • M. Arbabi ,M. Shirmohammadi, Z. Taghizadeh, H. Haghanni, H. Parsaf
European Psychiatry, Vol.28, No.s 1, Year. 2011,
4.

Iranian mothers’ perception of the psychological birth trauma: A qualitative study


Authors: Ziba Taghizadeh, Alireza Irajpour, Saharnaz Nedjat, Mohammad Arbabi, MD,4 and Violeta Lopez, PhD5
Iranian journal of psychiatry, Vol.9, No.1, Year. 2014,
5.

Examining Laboratory Accuracy and Precision of ‘Cervical Dilatometer, in Measuring Cervical Dilatation


Authors: Z. Taghizadeh , A. Kazemnejad , F. Hajati
Indian Journal of Science and Technology, Vol.8, No.21, Year. 2015,
6.

Mode of Delivery and Post-partum Depression: A Cohort Study


Authors: Mohammad Arbabi, Ziba Taghizadeh, Sedigheh Hantoushzadeh and Edith Haghnazarian
J Women’s Health Care, Vol.5, No.303, Year. 2016,
7.

• Relationship of work-family conflict with burnout and marital satisfaction: cross-domain or source attribution relations


Authors: Razieh Bagherzadeh, Ziba Taghizadeh, Eesa Mohammadi, Anoshirvan Kazemnejad, Abolghasem Pourreza,
Health Promotion Perspectives, Vol.6, No.1, Year. 2016,
8.

• Individual consequences of having work and family roles simultaneously in Iranian married women


Authors: Abbas Ebadi Eesa Mohammadi c, Abolghasem Pourreza d, Anoshirvan Kazemnejad Razieh Bagherzadeh
Women & health, Year. 2016,
9.

Marriage Patterns and Childbearing: Results From a Quantitative: study in north of iran


Authors: Ziba Taghizadeh, Fereshteh Behmanesh & Abbas Ebadi
Global Journal of Health Science, Vol.8, No.3, Year. 2016,
10.

Reproductive practices by patterns of marriage among Iranian women: study protocol for an explanatory sequential mixed methods design


Authors: Ziba Taghizadeh1, Abouali Vedadhir, Fereshteh Behmanesh, Abbas Ebadi, Abulghasem Pourreza
Reproductive Health, Vol.18, No.1, Year. 2015,
11.

Lavender Fragrance Essential Oil and the Quality of Sleep in Postpartum Women


Authors: Mahnaz Keshavarz Afshar ; Zahra Behboodi Moghadam,* ; Ziba Taghizadeh; Reza
Iran Red Crescent Med J, Vol.17, No.4, Year. 2015,
15.

The study of predicting role of personality traits in the perception of labor pain.ziba taghizadeh، Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.2014


Authors: Parvin Yadollahi, Zohreh Khalaginia, Abouali Vedadhir, Arezoo Ariashekouh, Ziba Taghizadeh, and Farhad Khormaei

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

International Congress of Obstetrics & Gynecology (Tabriz University of Medical Sciences).” Birth: Cut point of Death and Life”. 2012


Type : خلاصه, Lecturer,
2.

National Seminar of Care quality improvement (Kordestan University of Medical Sciences. “Psychological birth trauma during delivery and environmental interactions “. 2011


Type : خلاصه, Lecturer,
3.

0th International congress of Obstetrics & Gynecology (Tehran University of Medical Sciences). “Maternal Early Response to Traumatic Birth “. 2011


Type : خلاصه, Lecturer,
4.

11th International congress of Obstetrics & Gynecology (Tehran University of Medical Sciences). “Maternal mental health during delivery “. 2010


Type : خلاصه, Lecturer,
5.

7th Nursing & Midwifery Care National congress: Care quality improvement (Tehran University of Medical Sciences).” providing care for mothers regarding their needs “ 2010


Type : خلاصه, Lecturer,
6.

First International Congress of Reproductive Health in Iran (Mashhad). “Maternal Response to psychological birth trauma”. 2011


Type : خلاصه, Lecturer,
7.

First International congress on the impact of the environment on reproductive health (Shahid Beheshti University of Medical Sciences). “Impact of the environment on maternal mental health “. 2010


Type : خلاصه, Lecturer,
8.

Anxiety and depression and related factor before and after therapeutic abortion in women referred to the forensic medicine in Tehran 1393


Type : خلاصه, Lecturer,
9.

Massage therapy and mild depression during pregnancy 3rd national conference on mental health and well-being in ghoochan 1393


Type : خلاصه, Lecturer,
10.

First International congress on the impact of the environment on reproductive health (Shahid Beheshti University of Medical Sciences) “Impact of the environment on maternal mental health” Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
11.

7th Nursing & Midwifery Care National congress: Care quality improvement, (Tehran University of Medical Sciences) “providing care for mothers regarding their needs”, Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
12.

Workshops of Continues Medical Education “workshop of physiologic delivery”, Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
13.

11th International congress of Obstetrics & Gynecology (Tehran University of Medical Sciences) “ maternal mental health during delivery”, Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
14.

Workshop of water birth (Continues Medical Education), Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
15.

21st European Congress on Perinatal Medicine, “Comparing between roll-over Test and Serum Hematocrit in early detection of Pre-eclampsia ” Istanbul, Turkey, 2008, poster


Type : خلاصه, others,
16.

14th Congress of Fertility & Infertility, “Sexual dysfunction during pregnancy in infertile women” Yazd, Iran, 2007, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
17.

National congress of updates in CV disease, “Updates in care of pregnant with heart disease” Tehran, Iran, 2006, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
18.

10th International congress of Obstetrics & Gynecology (Tehran University of Medical Sciences), “ Maternal Death and Health”, Tehran, Iran, 2006, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
19.

Seminar of Immune pregnancy, “Pregnant and Air pollution” , Tehran, Iran, 2006, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
20.

International Congress of Respiratory disease, “ Asthma in Pregnancy”, Tehran, Iran, 2005, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
21.

2th International Congress of Pulmonary Disease: Intensive care for Tuberculosis and Aids, Midwifes’ Role in prevention and screening of Tuberculosis and Aids during pregnancy, Tehran, Iran, 2005, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
22.

12th International Congress of Tropical Disease, Urinary infections during pregnancy, Tehran, Iran, 2005, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
23.

First International Congress of Obstetrics & Gynecology, “ Relationship Between Air Pollution and Osteoporosis among Iranian Women”, Beijing, China, 2005, Poster


Type : خلاصه, others,
24.

First International Congress of Obstetrics & Gynecology, “Birth Position during the second phase of delivery in Iran” , Beijing, China, 2005, Poster


Type : خلاصه, others,
25.

Immune pregnancy, “Breastfeeding Resumes”, Tehran, Iran, 2005, Poster


Type : خلاصه, others,
26.

11th International Congress of Tropical Disease, Neonatal Infections, Tehran, Iran, 2004, Lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
27.

Topics in Obstetrics & Gynecology, “Relationship between Air pollution and preterm labour, Bangkok, Thailand, 2004, Poster


Type : خلاصه, Lecturer,
28.

First Seminar of Detection and Treatment of Osteoporosis, “ Relationship between Air pollution and BMD and Blood Markers” Tehran, Iran, 2004, lecture


Type : خلاصه, Lecturer,
29.

Obstetrics & Gynecology & Infertility, “ Abortions & Holly religions” , Dubai, 2003, Poster


Type : خلاصه, others,
1.

Design Short-term courses for “midwives and assisted reproductive techniques in China” 2016.


Activity Type:Member Of Board
2016
2.

Design Master’s degree of reproductive health in disaster (MISP: minimum initial service package) for midwives 2016.


Activity Type:Member Of Board
2016
3.

Take part in the “International Training Workshop on Diagnosis and Treatment of the Major Diseases in ASEAN countries "in China, Haikou. 2015.


Activity Type:Member Of Board
2015
4.

“Present Iran plans to deal with disasters in the “Reginal minimum initial service package coordination training for Asia pacific” Bangkok Thailand”. Taghizadeh Ziba. Aboulshams Behnaz. Adib Haleh. 26- 30 August 2013.


Activity Type:Member Of Board
2013
5.

Take part in the “Reginal minimum initial service package coordination training for Asia pacific” Bangkok Thailand. 26- 30 August 2013


Activity Type:Member Of Board
2013
6.

Writing and publishing books about reproductive health services for midwives in collaboration with UNFPA and Red Crescent Disaster. Taghizadeh Ziba. Adib Haleh 2012


Activity Type:Member Of Board
2012
7.

Family Planning Clinical Training and STIs, HIV/ AIDS. T.O.T. Practical Training Kabul/ Afghanistan” and Provide the relevant manual in Dari language. Taghizadeh Ziba. Family Health Alliance. September 2006.


Activity Type:Member Of Board
2006
8.

.“Midwifery and Doctor. T.O.T. Practical Training Kabul/ Afghanistan” and Provide the relevant manual in Dari language. Taghizadeh Ziba. Family Health Alliance. July 2005


Activity Type:Member Of Board
2005
1.

ابلاغ تدوین و بازنگری کوریکولوم بارداری


Date: 1395/05/13,
2.

مصاحبه شفاهی phd بهداشت باروری


Date: 1395/06/13,
Top