دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

مرضيه علي خاصي

اطلاعات تماس
تلفن: 021-88507687-8
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دندانپزشكي
پروتز
درباره
آخرین به روزرسانی: 1393/11/29

1.

M.S


Prosthodontics , Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran , Iran, 2007
2.

DDS


General Dentistry, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran , Iran, 2003
1.

ental implant prosthodontics of Misch


( the winner of award as the best published book in 2006)   

2.

FICOI


3.

MSc


4.

DMD


5.

The winner of award as the best thesis mentor of Hedayat festival


2009,
6.

The winner of award as the best publishing prosthodontic article


2008,
7.

The Winner of medal of Razi Festival 2008 (presidential award)


8.

The winner of award as the best publishing book (Cotemporary Implant Dentistry)(Hedayat Festival)


2007,
9.

The winner of award as the first in board exam


2006,
10.

The winner of award as the first in residency exam


2003,
11.

The winner of award as the best publishing book (Cotemporary Implant Dentistry)


2006,

DDS

1.

Teaching theoretical and clinical topics of Prosthodontics


2004-current School of Dentistry, Tehran Univ,DDS.

Farsi

1.

Step by step ITI implant prosthodontics


Authors: Marzieh Alikhasi
گردآوري
2.

Differential Diagnosis and surgical management of oral and maxillofacial lesions


Authors: Marzieh Alikhasi
2002, گردآوري
3.

Contemporary Dental cements


Authors: Marzieh Alikhasi
2006, گردآوري
4.

Esthetic in implant dentistry


Authors: Marzieh Alikhasi
گردآوري
5.

Decision making in Dental treatment plan (Ortho & surgery)


Authors: Marzieh Alikhasi
Original
6.

Decision making in Dental treatment plan (Prosthodontics)


Authors: Marzieh Alikhasi
Original
7.

Decision making in Dental treatment plan (Endodontics)


Authors: Marzieh Alikhasi
Original
8.

Decision making in Dental treatment plan (Periodontics)


Authors: Marzieh Alikhasi
Original
9.

Compact dentistry references: Boucher


Authors: Marzieh Alikhasi
Original
10.

Compact dentistry references: MacCracken


Authors: Marzieh Alikhasi
Original
11.

Compact dentistry references: Shilinberg


Authors: Marzieh Alikhasi
Original
12.

Boucher’s treatment for edentulous patients


Authors: Marzieh Alikhasi
Original
13.

Dental implant prosthodontics of Misch


Authors: Marzieh Alikhasi
Original

مقالات

English

2.

Step-by-step oral rehabilitation of a generalized odontodysplastic patient with implant-supported prostheses: a clinical report


Authors: Bagherpoor MR, Siadat H, Nokar S, Alikhasi M*
Implant Dent, Vol.19, No.2, Year. 2010, Page:122-7,
3.

Sandwich Bone Graft Covered with Buccal Fat Pad in Severely Atrophied Edentulous Maxilla: A Clinical Report


Authors: Khojasteh A, Mohajerani H, Momen-Heravi F, Kazemi M, Alikhasi M*
J Oral Implantol, Year. 2010,
4.

Model System for Measuring the Effects of Position and Curvature of Fiber Reinforcement within a Dental Composite


Authors: Rashidan N, Esmaeili V, Alikhasi M*, Yasini S
J Prosthodont, Vol.19, No.4, Year. 2010, Page:274-8,
5.

Beyabanaki E, Samadizadeh S, Khrazifard MJ. Accuracy of implant impressions with different impression coping types and shapes


Authors: Rashidan N, Alikhasi M*
Implant Dent, Vol.18, No.4, Year. 2009, Page:291-6,
6.

Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: A Case Series


Authors: Shabestari GHO, Alikhasi M*, Khojaste A, Shyesteh YS, Moslemi N, Masaeli R, Eslami B, Nathaniel S. Treister
Clin Implant Dent Relat Res, Year. 2009,
7.

Prosthetic Rehabilitation of Intentionally Malpositioned Implants in a Patient with Squamous Cell Carcinoma of the External Auditory Canal: A Clinical Report


Authors: Bagherpoor R, Mirfazaelian A, Mangoli AA, Alikhasi M*
Implant Dent, Vol.18, No.4, Year. 2009, Page:291-6,
8.

Measurement of volume changes of sinus floor augmentation covered with buccal fat pad: A case series study


Authors: Hassani A, Khojasteh A, Alikhasi M. Vaziri H
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, Vol.107, Year. 2009, Page:369-374,
9.

Effect of ferrule and bonding on compressive fracture resistance of post and core restorations


Authors: Dorriz H, Alikhasi M*, Mirfazaelian A, Hooshmand T
J Contemp Dent Pract, Vol.10, No.1, Year. 2009, Page:1-8,
10.

Anterior palate of the maxilla as a donor site in the oral and maxillofacial reconstructive procedures: A technical note


Authors: Hassani A, Khojasteh A, Alikhasi M*
Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol.20, Year. 2008, Page:135-138,
11.

Solubility of Three Luting Cements in Dynamic Artificial Saliva


Authors: Hajmiragha H, Nokar S, Nikzad S, Alikhasi M
Journal of Dentistry of TUMS, Vol.5, No.3, Year. 2008, Page:95-98,
12.

SEM evaluation of vertical and horizontal discrepancy in cast copings for single tooth implant-supported prostheses


Authors: Siadat H, Alikhasi M*, Mirfazaelian A, Alizadeh MM
Implant Dentistry, Vol.17, No.3, Year. 2008,
13.

SEM evaluation of marginal discrepancy of gold and base metal implant-supported prostheses with three fabrication methods


Authors: Siadat H, Alikhasi M*, Mirfazaelian A, Alizadeh MM
The Journal of Indian Prosthodontic Society September, Vol.8, No.3, Year. 2008,
14.

Sinus augmentation using human mesenchymal stem cells loaded into a β-tricalcium phosphate/hydroxyapatite scaffold


Authors: Shayesteh YS, Khojasteh A, Soleimani M, Alikhasi M, Khoshzaban A, Ahmadbeigi N
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, Vol.106, Year. 2008, Page:203-9,
15.

Repair of the perforated sinus membrane with buccal fat pad during sinus augmentation


Authors: Hassani A, Khojasteh A, Alikhasi M*
J Oral Implantol, Vol.34, No.6, Year. 2008, Page:330-3,
16.

Patient satisfaction in implant-retained mandibular overdentures: A retrospective study


Authors: Siadat H, Alikhasi M*, Mirfazaelian A, Geramipanah F, Zaery F
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol.10, No.2, Year. 2008, Page:93-98,
17.

Rotational path removable partial denture: A literature review.


Authors: Alikhasi M*, Monzavi A, Geramipanah F, Eghlima M, Siadat H
Journal of Indian Prosthodontic Society, Vol.7, No.3, Year. 2007, Page:143-146,
18.

Rehabilitation of a patient with amelogenesis imperfecta using all ceramic crowns: A clinical report


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian A
J prosthetic Dentistry , Vol.98, Year. 2007, Page:85-88,
19.

A dual impression technique for tissue supported- implant retained overdentures


Authors: Siadat H, Jannesar S, Alikhasi M
J Prosthodontics, Vol.16, Year. 2007, Page:327-329,
20.

The effect of constant electrical field on osseointegration after immediate implantation in the dog mandible


Authors: hayesteh YS, Eslami B, Dehghan MM, Vaziri H, Alikhasi M, Mangoli A, Khojasteh A
J of Prosthodontics, Vol.16, Year. 2007, Page:337-342,
21.

A transfer anterior guidance technique in full arch implant rehabilitation


Authors: Siadat H, Alikhasi M
J of Prosthetic Dentistry, Vol.96, No.1, Year. 2005, Page:68-70,

Farsi

1.

ررسي راديوگرافيك بارگزاري تدريجي بر روي تغييرات استخوان كرستال و تراكم استخوان اطراف ايمپلنتهاي تك واحدي خلف ماگزيلا.


Authors: دكتر حكيمه سيادت، دكتر رحاب قويزي، علي ميرفضائليان، قاسم امتي شبستري، مرضيه علي خاصي
جله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران, Vol.22, No.2, Year. 1388,
2.

مقايسه ميزان تحليل استخوان كرستال اطراف ايمپلنتهاي Replace با دو روش Submerged وNon-submerged


Authors: دكتر مهرداد پنج نوش، دكتر حكيمه سيادت، دكتر مرضيه علي خاصي، دكتر مسعود علي حسيني
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران, Vol.22, No.2, Year. 1388,
3.

بررسي ميزان gap و overhang در ناحيه finish line كوپينگ هاي تهيه شده با سه روش ريختگي با دو نوع آلياژ در ايمپلنت هاي ITI


Authors: حكيمه سيادت، دكتر علي ميرفضائليان، دكتر مرضيه علي خاصي، دكتر محسن محمد عليزاده
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران, Vol.53, Year. 1386,
4.

ررسي ميزان Gap و overhang در ناحيه finish line كوپينگ هاي فلزي كه با سه روش casting با دو نوع آلياژ بر روي ايمپلنتهاي ITI تهيه شده اند


Authors: دكتر حكيمه سيادت، دكتر علي ميرفضائليان، دكتر مرضيه علي خاصي، دكتر محسن محمد عليزاده
مجله دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي تهران, Year. 1386,
5.

مقايسه اثر Conditioning اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد ( EDTA) و اسيد سيتريك در ايجاد پوشش سطح ريشه با روش پيوند آزاد لثه


Authors: دكتر علي اكبر خوشخونژاد ، دكتر مرضيه علي خاصي
مجله پزشكي هرمزگان, Vol.31, Year. 1383, Page:157,
1.

Scientific reviewer of Journal of Islamic Dental Association of IRAN


Others,
2.

Scientific reviewer of Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences


Others,
3.

Scientific reviewer of Journal of Dental Medicine


Others,
4.

scientific magazine of Journal of Dental Medicine


Others,
5.

scientific magazine of Tehran university of Medical sciences


Others,
6.

scientific magazine of Journal of Islamic Association of Iran


Others,
1.

computer


  • ICDL
  •  Endnote
  • Photoshop
  • ACD see
  • Adobe Acrobat
  • SPSS
1.

research center of Tehran University of Medical sciences


Activity Type:Member
2.

research group of exceptional talent students from


Activity Type:Member
2002-2006
3.

Iranian Association of Prosthodontists (IAP)


Activity Type:Member
4.

Iranian Dental Association (IDA)


Activity Type:Member
1.

Certificate in Esthetic


Date: 2007,
2.

Certificate in Gradia at GC group


Date: 2004,
3.

Certificate in Rhein 83 attachments


Date: 2004,
4.

Certificate in basic and advance courses in Implantium implant system


5.

Certificate in Basic and Advance courses in Noble Biocare (Replace) Implant system


6.

Certificate in Basic and Advance courses in Zimmer Implant system


7.

Certificate in Basic and Advance courses in Ankylos Implant system


8.

Certificate in basic and advance courses in Astra Tech implant system


9.

Certificate in basic and advance courses in ITI implant system


1. Esthetic Dentistry
2. Implant Dentistry
Top