دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

حميدرضا آقائي ميبدي

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/?facultyID=2824
تلفن: +98 21 88220037
فکس: +98 21 88220052
آدرس: خيابان كارگر شمالي - بيمارستان شريعتي - پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
پزشكي
داخلي
مرکز تحقیقاتی
غدد و متابوليسم
درباره
آخرین به روزرسانی: 1396/04/03

1.

MD


General Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz , Iran, 1995
2.

Resident


Internal Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran , Iran , 2002
3.

Fellowship


Endocrinology and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2005
1.

French


صحبت: Medium, خواندن: Medium, نوشتن: Medium
2.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
3.

Persian


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native

MD

1.

پاتوفيزيولوژی بيماری های غدد آدرنال


از سال 1385-تا کنون ارائه درس برای گروه داخلی بيمارستان شریعتی - سینا, دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی,MD.
1.

Obesity Symposium


Tehran, 2004 شركت كننده
2.

Preoperation Consultations in Endocrine Disorders


Tehran, 2004 سخنرانی, Lecturer
3.

Prevention, Control and Management of Osteoporosis Workshop


Iraq, March 2011 Oral Presentation & Abstract, Lecturer
4.

Diabetes Management Course


Iraq, 2011 March Oral Presentation & Abstract, Lecturer
5.

Endocrine Emergencies (2) Symposium


Tehran, 2004 سخنرانی, Lecturer
6.

Endocrine Emergencies (1): Thyroid & Diabetes Symposium


Tehran, 2004 سخنرانی, Lecturer
7.

Growth Disorders & Short Stature Symposium


Tehran, 2005 سخنرانی, Lecturer
8.

Hirsutism & PCOS Symposium


Tehran, 2005 سخنرانی, Lecturer
9.

Thyroid Tumors Symposium


Tehran, 2005 سخنرانی, Lecturer
10.

Diagnosis and Management of Hyperandrogenism, What is New in Dermatology, Cosmetic and Laser?


Tehran, 2011 September سخنرانی, Lecturer
11.

Diabetes Course


Tehran, 2005 سخنرانی, Lecturer
12.

Diabetes, Prevention and Treatment Symposium


Tehran, 2005 سخنرانی, Lecturer
13.

Diabetes Program


Qom, 2005 سخنرانی, Lecturer
14.

Medical Laboratory & Internal Medicine


Tehran, 2005 Oral Presentation & Abstract, Lecturer
15.

Personal Health Evaluation


Tehran, 2006 سخنرانی, Lecturer
16.

First International and Sixth National Congress on Quality Improvement


Tehran, 2006 سخنرانی, Lecturer
17.

Insulin Analogues in Pregnancy


Zanjan, 2011 October سخنرانی, Lecturer
18.

Endocrinology and Metabolism (1) & (5) Congress


Semnan, 2006 شركت كننده
19.

Third International Seminar on Innovations in Diabetes Care


Tehran, 2006 شركت كننده
20.

Fifth Congress on Quality Improvement in Medical Laboratories,


Tehran, 2006 شركت كننده
21.

Diabetes Course for General Practitioners


Tehran, 2006 سخنرانی, Lecturer
22.

Pituitary Adenoma One-Day Conference


Tehran, 2006 سخنرانی, Lecturer
23.

International Seminar on Diabetic Foot


Tehran, 2007 خلاصه, Lecturer
24.

Osteoporosis One-Day Conference


Tehran, 2008 سخنرانی, Organizer
25.

Diabetic Foot One-Day Conference for Nurses


Tehran, 2009 سخنرانی, Lecturer
26.

Prevention, Control & Management of Osteoporosis Workshop


Tehran, 2009 سخنرانی, Organizer
27.

Prevention from Chronic Renal Failure and Diabetes Nephropathy


Tehran, 2009 سخنرانی, Lecturer
28.

Diagnosis and Treatment of Osteoporosis One-Day Conference


Bushehr, 2009 سخنرانی, Lecturer
29.

Endocrinology and Metabolism (2) Congress


Tehran, 2009 سخنرانی, Lecturer
30.

Personal Health Evaluation


Tehran, 2009 شركت كننده
31.

Diabetic Foot One-Day Conference for General Practitioners


Tehran, 2009 سخنرانی, Lecturer
32.

Diabetes Course for Nurses


Tehran, 2010 خلاصه, Lecturer
33.

Diabetes One-Day Conference


Tehran, 2010 سخنرانی, Lecturer
34.

Gestational Diabetes Workshop


Zanjan, 2010 سخنرانی, Lecturer
35.

Diabetic Foot Workshop


Zanjan, 2010 سخنرانی, Lecturer
36.

Management of Type 2 Diabetes


Barcelona-Espain, 2010 سخنرانی, Lecturer
37.

Hyperglycemic Crises, Internal Medicine CME


Tehran, 2010 سخنرانی, Lecturer
38.

Gestational Diabetes CME


Tehran, 2010 سخنرانی, Lecturer
39.

Adrenal Hyperfunction, Internal Medicine CME


Tehran, 2010 سخنرانی, Lecturer
40.

Diabetes Management Course


Tehran , 2010 سخنرانی, Lecturer
41.

Osteoporosis conference


Tehran, سخنرانی, Organizer
42.

Endocrine and Metabolism Disease CME3


Tehran, 2010 سخنرانی, Lecturer
43.

Prevention, Control and Management of Osteoporosis Workshop


Tehran , 2010 سخنرانی, Organizer
44.

Diagnosis and Treatment of Osteoporosis One-Day Conference


Tehran, 2011 June خلاصه, Lecturer
45.

Diabetes Management Course


Izmir-Turkey, 2011 June سخنرانی, Lecturer
46.

Approach to thyroid nodule and differentiated thyroid carcinoma, Internal Medicine CME


Mah-shahr, 2011 April سخنرانی, Lecturer
47.

Diabetes Management Course


Iraq, 2011 March Oral Presentation & Abstract, Lecturer
48.

Prevention, Control and Management of Osteoporosis Workshop


Iraq, 2011 March Oral Presentation & Abstract, Lecturer

راهنما

1.

رابطه سطح سرمی ویتامین د با peak bone mass در طرح جامع استئوپروز کشوری


دکتر ناهید اسحق حسینی,
Resident, تخصص داخلی, 1392/3/8
2.

بررسی اعتبار تست OSTA در تشخیص موارد پوکی استخوان در جامعه ایرانی


دکتر آرمیتی اوستایی,
Resident, تخصص داخلی, 1391/4/4
3.

بررسی ارتباط مارکرهای بیوشیمیایی کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز و هورمون پاراتیروئید با تراکم معدنی استخوان فمور در زنان یائسه ایرانی


دکتر لیلا علیزاده,
Resident, تخصص داخلی, 1391
4.

بررسی فراوانی ناهمخوانی در تشخیص پوکی استخوان با استفاده از تراکم استخوانی ستون فقرات و استخوان ران در شرکت کنندگان طرح استئوپروز کشوری


دکتر سمانه سرائیان,
MD, دکتری عمومی پزشکی, 1391
5.

بررسی تفاوت سطح استخوانی در ستجش سریال تراکم استخوان در نواحی مهر های کمری و استخوان ران و تأثیر این تفاوت در تفسیر نتایج این آزمون در 200 نفر از بیماران مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شریعتی در سال 1389


دکتر مریم موحدی,
MD, دکتری عمومی پزشکی, 1391/7/29
6.

بررسی اعتبار FRAX در پیش بینی شکستگی های استئوپروتیک در مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شریعتی از سال 1389 تا 1390


دکتر فرزانه سادات امینی نژاد,
Resident, تخصص داخلی, 1391/2/27
7.

اثر درمان های انجام شده پوکی استخوان بر دانسیته استخوان در بیماران مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شریعتی از سال 1382 لغایت 1389


دکتر نگین رشیدی,
Resident, تخصص داخلی, 1389/11/12

مشاور

1.

بررسی دیسکوردانس تراکم استخوانی در نواحی هیپ، مهر های کمری و رادیوس در بیماران آسیب طناب نخاعی


دکتر سید علیرضا علوی زاده ,
Resident, تخصص داخلی, 1392/2/29
2.

ارزیابی میزان کمپلیانس دارویی و رضایتمندی بیماران مصرف کننده داروهای درمان کننده استئوپروز


دکتر مهرانگیز مرتضی پور برفی,
MD & Pharm D, دکتری عمومی داروسازی, 1389/11/7
3.

مقایسه دوز بالای مکمل ویتامین د با دوز توصیه شده در افراد مؤنث بالای 50 سال استئوپنیک مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان دکتر شریعتی


دکتر علیرضا باقری,
Resident, تخصص داخلی, 1389/3/11
4.

بررسی علل هیپوگلیسمی در بیماران غیردیابتی بستری شده با تشخیص هیپوگلسیمی در سال های 1380 تا 1385


دکتر ایمانه سادات موسوی فخر,
Resident, تخصص داخلی, 1387

Farsi

1.

بخش پوكي استخوان از كتاب اپيدميولوژي بيماري هاي شايع در ايران


Authors: دکتر باقر لاریجانی - دكتر حميدرضا آقايي ميبدي
1389, تالیف
2.

استئوپروز يا پوكي استخوان


Authors: دكتر حميدرضا آقايي ميبدي
1388, تالیف
3.

نظارت بر تهيه و تنظيم راهنماي باليني پوكي استخوان


Authors: دكتر حميدرضا آقايي ميبدي
1388, تالیف

مقالات

English

1.

Association between Vitamin D levels and BMI values in an Iranian Population


Authors: PATRICIA KHASHAYAR, HAMID REZA AGHAEI MEYBODI, AKBAR SOLTANI, EHSANEH TAHERI, MOHSEN REZAEI HOMAMI, RAMIN HESHMAT, PETER HANS DIMAI, BAGHER LARIJANI
Clin. Lab, Vol.3, No.4, Year. 2014,
2.

Prevalence and associated factors of T-score discordance between different sites in Iranian patients with spinal cord injury


Authors: SA Alavizadeh, MR Mohajeri-Tehrani, A Rostamian, HR Aghaei Meybodi, M Qorbani, AA Keshtkar, SS Panahi, F Rahdari, P Khashayar
Spinal cord, Year. 2013,
3.

Traumatic brain injury and adrenal insufficiency: morning cortisol and cosyntropin stimulation tests


Authors: Bita Mirzaie, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, Zohreh Annabestani, Mohammad Karim Shahrzad, Shahrzad Mohseni, Ramin Heshmat, Hamid Reza Afshani, Hamid Reza Aghaei Meybodi, Bagher Larijani
Archives of medical science: AMS, Vol.9, No.1, Year. 2013, Page:68-73,
4.

Giant prolactinoma: case report and review of literature


Authors: Masoud Rahmanian, Hamidreza Aghaei Meybodi, Bagher Larijani, Mohammad-reza Mohajeri-Tehrani
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.12, No.1, Year. 2013,
5.

The effects of n-3 fatty acids on inflammatory cytokines in osteoporotic spinal cord injured patients: A randomized clinical trial


Authors: Hadis Sabour, Bagher Larijani, Mohammad Reza Vafa, Mohammad Reza Hadian, Ramin Heshmat, Hamidreza Aghaei Meybodi, Hasan Emami Razavi, Abbas Norouzia Javidan, Farzad Shidfar
Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, Vol.17, No.4, Year. 2012, Page:322-327,
6.

The effect of inhaled corticosteroids on hypothalamic-pituitary-adrenal axis


Authors: Keivan Gohari Moghaddam, Negin Rashidi, Hamidreza Aghaei Meybodi, Nader Rezaie, Mahdi Montazeri, Ramin Heshmat, Zohreh Annabestani
Indian journal of pharmacology, Vol.44, No.3, Year. 2012, Page:314-318,
7.

Waist Circumference, Weight, and Body Mass Index of Iranians based on National Non-Communicable Disease Risk Factors Surveillance


Authors: SH Abbaszadeh Ahranjani, H Kashani, MH Forouzanfar, Hamidreza Aghaie-Meybodi, Bagher Larijan,M Aalaa, MR Mohajeri-Tehrani
Iranian J Publ Health, Vol.41, No.4, Year. 2012, Page:35-45,
8.

Compliance with osteoporosis medications among Iranian patients


Authors: M Radfar, M Mortezapour Barfi, H Tabeefar, AA Keshtkar, HR Meybodi, B Larijani
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, Vol.33, No.2, Year. 2011, Page:453-454,
9.

The discriminative value of various biochemical parameters in detecting varying degress of vitamin D deficiency in the Iranian population


Authors: Khashayar P, Aghaei Meybodi HR, Rezai Homami M, Amini MR, Mohajeri Tehrani MR, Heshmat R, Larijani B
Clin Lab, Vol.57, No.3-4, Year. 2011, Page:163-70,
10.

THE ASSOCIATION BETWEEN VITAMIN D SERUM LEVELS AND BLOOD PRESSURE STATUS: AN IRANIAN STUDY


Authors: F Larijani, AA Keshtkar, HR Meybodi, S Kalantar-Motamedi, P Khashayar, B Larijani
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, Vol.22, Year. 2011, Page:S586,
11.

Association between Anthropometric Measures and Bone Mineral Density: Population-Based Study


Authors: HR Aghaei Meybodi, M Hemmat-abadi, R Heshmat, M Rezaei Homami, S Madani, M Ebrahimi, H Adibi, B Larijani
Iranian J Publ Health, Vol.40, No.2, Year. 2011, Page:18-24,
12.

Relationship between tea drinking and bone mineral density in Bushehr population


Authors: Somayeh Amiri, Abbasali Keshtkar, Hamidreza Aghaie-Meybodi, Bagher Larijan, Iraj Nabipoor, Ramin Heshmat, Sara Madani and Arash Hossein-Nejad
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Vol.13, No.4, Year. 2011, Page:18-23,
13.

BONE REMODELLING STATUS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS


Authors: A Hossein-nezhad, K Mirzaei, M Khoshniat Nikoo, F Mokhtarei, H Aghaei Meybodi, B Larijani
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, Vol.21, Year. 2010, Page:S691,
14.

BONE MINERAL DENSITY IN FEMALE PROFESSIONAL ATHLETES


Authors: R Heshmat, A Amani, F Shojaei, P Khashayar, HR Meybodi, E Alijani
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, Vol.21, Year. 2010, Page:S683,
15.

EFFECT OF HIGH DOSE VERSUS CONVENTIONAL VITAMIN D SUPPLEMENT ON SERUM 25 (OH) D LEVELS IN WOMEN WITH LOW BONE MASS


Authors: HR Meybodi, A Bagheri, A Soltani, M Mohajeri Tehrani, P Khashayar, R Heshmat, B Larijani
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, Vol.21, Year. 2010, Page:S744,
16.

The role of obesity variables in detecting hypertension in an Iranian population


Authors: Khashayar P, Aghaei Meybodi HR, Larijani B et al.
J Clini Hypertension, Vol.12, No.1, Year. 2010, Page:A142,
17.

The correlation of biochemical markers and osteoporosis risk in an Iranian population.


Authors: Khashayar P, Aghaei Meybodi HR, Larijani B et al
Osteoporos Int, Vol.21, No.1, Year. 2010, Page:S215,
18.

Prevalence of hypertension in an Iranian population


Authors: Khashayar P, Aghaei Meybodi HR, Larijani B et al
J Clini Hypertension, Vol.12, No.1, Year. 2010, Page:A134,
19.

The prevalence of osteoporosis in an Iranian population


Authors: Khashayar P, Aghaei Meybodi HR, Larijani B et al
J Clini Densit, Vol.13, No.1, Year. 2010, Page:112,
20.

Vitamin D Deficiency in Healthy Male Population: Results of the Iranian Multi- Center Osteoporosis Study


Authors: Rahnavard Z, Eybpoosh S , Rezaei Homami M, Aghaei Meybodi HR, Azemati B , Heshmat R, Larijani B
Iranian J Publ Health, Vol.39, No.3, Year. 2010, Page:45-52,
21.

Comparison of the bone turn-over markers in patients with Multiple Sclerosis and health control subjects


Authors: Hossein-nezhad A., Khoshniat Nikoo M., Mirzaei K., Mokhtarie F., Aghaei Meybodi HR
EJI, Vol.8, No.2, Year. 2010, Page:67-74,
22.

The Appropriate Waist Circumference Cut-off for Iranian Population


Authors: Heshmat R, Khashayar P, Aghaei Meybodi HR, Larijani B
Acta Med Indones, Vol.42, No.4, Year. 2010, Page:209-15,
23.

Amniotic fluid, maternal, and neonatal serum C-peptide as predictors of macrosomia: A pilot study


Authors: Mohajeri Tehrani M, Amini Moghaddam S, Annabestani Z, Heshmat R, Alyasin A, Aghaie Meybodi HR, Larijani B
Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, Year. 2009, Page:129- 136,
24.

Changes in Body Weight and Fat Distribution; Risk Factors for Abnormal Glucose Homeostasis? Tehran Lipid and Glucose Study


Authors: Aghaei Meybodi HR, Azizi F
Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, Year. 2009, Page:1-12,
25.

Iranian Osteoporosis Research Network: Background, Mission and Its Role in Osteoporosis Management


Authors: Aghaei Meybodi HR, Heshmat R, Soltani A, Larijani B et al
Iranian J Publ Health, No.1, Year. 2008, Page:1-6,
26.

Association between Reproductive Factors and Postmenopausal Osteoporosis


Authors: HR Aghaei Meybodi, N Khalili, P Khashayar, R Heshmat, A Hossein-nezhad, B Larijani
Osteologie, Vol.20, No.3, Year. 2008, Page:248-251,
27.

Osteoporosis in Iran, Overview and Management


Authors: Larijani B, Resch H, Bonjour JP, Aghaei Meybodi HR, Mohajeri Tehrani MR
Iranian J Publ Health, No.A supplementary issue on Osteopo, Year. 2007, Page:1-13,

Farsi

1.

عوامل موثر بر کيفيت گراند راند آموزشی بخش غدد از ديدگاه کارآموزان، کارورزان، دستياران تخصصی و فوق تخصصی


Authors: اعلاء مريم, خشايار پاتريشيا, برادران حميدرضا, لاريجانی باقر, آقايی ميبدی حميدرضا
مجله دیابت و لیپید ایران, Vol.12, No.2, Year. 1392, Page:160-166,
2.

بررسي توزيع مقادير پارامترهاي آنتروپومتريك در جمعيت ايراني


Authors: دكتر شبنم عباس زاده اهرنجاتي، دكتر هما كاشاني، دكتر محمد حسين فروزانفر، دكتر باقر لاريجاني، ‍دكتر حميدرضا آقايي ميبدي، دكتر محمدرضا مهاجري تهراني
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.4, No.10, Year. 1390, Page:457- 446,
3.

افزايش شيوع سندرم تخمدان پلي كيستيك در زنان داراي سابقه ديابت بارداري


Authors: دكتر محمدرضا مهاجري تهراني، دكتر مريم پرويزي، دكتر سهيلا اميني مقدم، دكتر رامين حشمت، دكتر زهرا شعبان نژاد خاص، مريم اعلاء، دكتر حميدرضا آقايي ميبدي، دكتر ساسان شرقي، دكتر باقر لاريجاني
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.4, No.9, Year. 1389, Page:344- 350,
4.

غني سازي مواد غذايي با كلسيم


Authors: دكتر مريم بيگلر زاده، دكتر حميدرضا آقايي ميبدي، دكتر باقر لاريجاني
مجله علمي سازمان نظام پزشكي, Vol.2, No.28, Year. 1389, Page:202-190,
5.

طراحي فرآيند باليني واحد براي درمان بيماران هايپرآلدوسترونيسم بستري در بخش غدد با استفاده از مدل معماري يكپارچه سيستمهاي اطلاعاتي


Authors: مريم اعلا، دكتر پاتريشيا خشايار، دكتر حميدرضا آقايي ميبدي، دكتر محمدرضا مهاجري تهراني، دكتر ماشاا..ه ترابي
فصلنامه بيمارستان،, No. ويژه نامه پاييز, Year. 1389, Page:78-75,
6.

طراحي فرآيند باليني آموزش پزشكي در بيمارستان الكترونيك


Authors: مهناز سنجري، دكتر پاتريشيا خشايار، دكتر حميدرضا آقايي ميبدي، مريم اعلا، دكتر ماشاا..ه ترابي
فصلنامه بيمارستا,ويژه نامه پاييز, Year. 1389, Page:95-91.,
7.

ورزش و پوكي استخوان در زنان يائسه


Authors: مريم اعلاء، دكتر حميدرضا آقايي ميبدي، دكتر باقر لاريجاني
غدد درون ريز و متابوليسم ايران, Vol.2, No.11, Year. 1388, Page:217- 209,
8.

بررسي ارتباط تغيير وزن و توزيع چربي با بروز ديابت در گروهي از ساكنين منطقه 13 تهران، پس از سه سال (مطالعه قند و ليپيد تهران- (


Authors: دكتر حميدرضا آقايي ميبدي، دكتر فريدون عزيزي
پژوهش درپزشكي, Vol.2, No.32, Year. 1387, Page:113- 105 ,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

Insulin Analogues in Pregnancy


Location: Zanjan,
Date: 2011 October-Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

Hypopituitarism, Internal Medicine CME


Location: Tehran,
Date: 2011 December-Type : سخنرانی, Lecturer,
1.

Archives of Iranian Medicine (AIM)


داور,
2.

International Journal of Sports Medicine


داور,
3.

Electronic Physician Journal


داور,
4.

Journal of Medical Case Reports


داور,
5.

The Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders


داور,
6.

The Iranian Journal of Endocrine and Metabolism


داور,
7.

The Iranian Journal of Nutrition and Food Industry


داور,
1.

the 2nd Arab-Iran Congress of Endocrinology and Diabetes,and the 8th International Congress of Endocrine Disorder


2009,
1.

Computer


  • Microsoft Office

  • SPSS

  • Adobe Photoshop

  • EndNote

1.

Iranian Endocrine Society


Activity Type:Member
2005-Present
2.

Iranian Lupus Association


Activity Type:Member Of Board
2009-present
1.

Evidenced Based Medicine Workshop


Date: 2006,
2.

The American Diabetes Association (ADA) Meeting


Date: 2007,
3.

Ultrasound for Detecting and Treating Thyroid Disorders Workshop


Date: 2007,
4.

Cellular Technology using Immunological Methods in Clinical Diagnosis Workshop


Date: 2007,
5.

Preparing Case Presentations for TUMS Distant-Learning Program


Date: 2007,
6.

Good Clinical Practice (GCP)


Date: 2007,
7.

Excellence in Running Clinical Research Meeting


Date: 2007,
8.

IMPROVETM Study


Date: 2007,
9.

Criticizing Clinical Guidelines Workshop


Date: 2007,
10.

Clinical Presentation Module based on Clinical Presentation Curriculum (CPC)


Date: 2007,
11.

How to Lecture in an International Congress


Date: 2008,
12.

IOF Osteoporosis Diagnosis Course with Densitometry Certification


Date: 2008,
13.

Thyroid and Parathyroid Clinical Ultrasound Course


Date: 2008,
14.

Emotional Intelligence in Doctor/Patient Communication


Date: 2009,
15.

Endocrine and Metabolism Disease 5


Date: 2010,
16.

Good Clinical Practice (GCP)


Date: 2010,
17.

Diabetes Management Symposium


Date: 2010,
18.

Diabetes Neuropathy


Date: 2010,
19.

Endocrine and Metabolism Disease CME3


Date: 2010,
20.

Prevention, Control and Management of Osteoporosis Workshop


Date: 2010,
21.

IOF Osteoporosis Diagnosis Course with Densitometry Certification


Date: 2010,
22.

Thyroid and Parathyroid Clinical Ultrasound Course


Date: 2011,
1. استئوپروز
2. ديابت
Top