دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

فريده گرامي پناه

اطلاعات تماس
تلفن: 0912-1132792
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
دندانپزشكي
پروتز
درباره
آخرین به روزرسانی: 1396/05/01

1.

Postdoctoral fellowship


implantology, Tehran University of Medical Science , Tehran, Iran, 2010
2.


prosthodontic, Tehran University of Medical Science , Tehran, Iran, 1989
3.

DDS


dental school, Tehran University of Medical Science , Tehran, Iran, 1983
1.

Shahid Hedayat Festival : Best thesis in prosthodontic


2007,
2.

Shahid Hedayat Festival : Best thesis in prosthodonics


2006,

مقالات

English

1.

Effect of Denture Cleansers on Tensile Bond Strength of Soft Liners to Denture Base Resin


Authors: F. Geramipanah , AA. Moradi Haghighi , S. Zeighami
The Journal of Islamic Dental Association of IRAN , Vol.25, No.2, Year. 2013,
2.

Verificationofthemechanostattheoryinmandible remodelingaftertoothextraction:Animalstudy and numericalmodeling


Authors: Ali Mahnamaa, MohammadTafazzoli-Shadpoura,n, FaridehGeramipanahb,c, Mohammad MehdiDehghand
j o u r n a l of the mechanical behavior of b i o m e d i c a l materials, Year. 2013, Page:354-361,
3.

The Effect of Thermocycling on Tensile Bond Strength of Two Soft Liners


Authors: Farideh Geramipanah, Masoumeh Ghandari, Somayeh Zeighami
Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Vol.10, No.5, Year. 2013,
4.

. Effect of artificial saliva and pH on shear bond strength of resin cements to zirconia-based ceramic


Authors: Geramipanah F, Majidpour M, Sadighpour L, Fard MJ
The European journal of prosthodontics and restorative dentistry. 2013;21, Vol.21, No.1, Year. 2013, Number of Page:5-8
5.

Active Tactile Sensibility of Single-Tooth Implants versus Natural Dentition: A Split-Mouth Double-Blind Randomized Clinical Trial


Authors: Kazemi M, Geramipanah F, Negahdari R, Rakhshan V
Clinical Implant Dentistry and Related Research, 2013, Year. 2013,
6.

Full-Mouth Rehabilitation of a Patient with Severely Worn Dentition and Uneven Occlusal Plane: A Clinical Report


Authors: Moslehifard, E., Nikzad, S., Geraminpanah, F. and Mahboub, F
Journal of Prosthodontics, Year. 2011,
7.

Using neutral zone concept in prosthodontic treatment of a patient with brain surgery:A clinical report


Authors: Sadighpour L, Geramipanah F, Memarian M
J Prosthodont Res, Vol.55, No.2, Year. 2011, Number of Page:117-20
8.

To estmate distance between the implant and an adjacent tilted implant using trigonomy


Authors: Geramipanah F,Sadighpour L
J Oral Implantol, Vol.16, Year. 2010,
9.

Comparison of two techniques for evaluation of coronal leakage along of a glass fiber post


Authors: Sadighpour L,Rezaei S, Geramipanah F,Mohammadi M,Choubchian S
Journal of dentistry of dentistry Tehran Universiry of Medical sciences, Vol.7, No.3, Year. 2010,
10.

Prosthodontics rehabilitation of a bruxer patient with severely worn dentition


Authors: Mahboub F,Fard EM,Geramipanah F,Hajmiragha H
A clinical case report.J O DDD, Vol.3, No.1, Year. 2009, Number of Page:28-31
11.

Fixed rehabilitation of an ACP PDI class III patient with amelogenesis imperpecta


Authors: Sedigh pour L, Gerami panah F. Nikzad S
Journal of prosthodontiics, Vol.18, No.1, Year. 2009, Number of Page:64-70
12.

Patient satisfaction with implant retained mandibular overdentures: A retrospective study


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian A, Gerami panah F, Zaery F
Clinical implant dentistry and Related Research, Vol.10, Year. 2008, Number of Page:93-98
13.

Evaluation of some of the properties of stellon Qc-20 acryl


Authors: Gerami panah F, Hatami M, shahabi S
Research Journal of biological sciences, Vol.3, No.7, Year. 2008, Number of Page:733-736
14.

The influence of ceramic surface treatments on the micro-shear strength of composite resin to IPS-Empress 2


Authors: Geramipanah F, Mir Mohammad Rezai S, Ahmadian L
Journal of prosthodontics , Vol.17, No.5, Year. 2008, Number of Page:409-414
15.

atigue properties of soldered Minalux and Verabond II Ni base dental alloy


Authors: MirMohammad Rezaeei S ,Geramipanah F,Fallahi Arezodar A,Amini A.
Research Journal of Biological Sciences, Vol.3, No.7, Year. 2008, Number of Page:690-696
16.

Rotational path removable partial denture: A literature review


Authors: Alikhasi M, Monzavi A, Gramipanah F, Eghlima W. Siadat H
The Journal of Indian prosthodontic society, Vol.7, No.3, Year. 2007, Number of Page:143-146
17.

Determination of residual methyl metacrylate monomer in denture base resins by gas chromatography


Authors: Abdi K,Mandegari A, Amini M, Bagheri M, Geramipanah F
ranian Journal of Pharmaceutical Research, Vol.4, Year. 2005, Number of Page:227-232
18.

Effect of abutment taper on the fracture resistance of all-ceramic three-unit bridges


Authors: Geramipanah F, Jalali H, Sedigh pour L
journal of dentistry Tehran Universiry of Medical sciences, Vol.2, No.4, Year. 2005, Number of Page:159-167

Farsi

1.

reatment plan in amelogensis imperfecta : A structured literature review on treatment protocols and dedicating the best possible optionstt


Authors: Azari A, Nikzad S, Gerami panah F, Mahgoli H, Sedighpour L
Journal of dentistry, TEHRAN UNIVERSIRY OF MEDICAL SCIENCES, Vol.21, No.3, Year. 2009, Number of Page:200-209
2.

Effect of temperature changes in stress distribution of post and core


Authors: Geramipanah F, Nokar S, Shafiee A, Asadi g.
Journal of Islamic Dental Association of Iran, Vol.20, No.3, Year. 2008, Number of Page:226-219
3.

Evaluation of some physical properties of the Acropars soft liner and Molloplast B


Authors: Geramipanah F, Namdar F, sedighpour L
Journal of Islamic Dental Association of Iran, Vol.20, No.1, Year. 2008, Number of Page:70-76
4.

Post insertion problems of removable prosthesis : cause, diagnosis and treat ment


Authors: Gerami panah F, Asadi G
Journal of Islamic Dental Association of Iran, Vol.18, No.4, Year. 2007, Number of Page:34-43
5.

nvitro mechnical tests for modern dental ceramic


Authors: Sedighpour L, Gerami panah F, Raeesi B
Journal of dentistry Tehran university of medical sciences, Vol.3, No.3, Year. 2006, Number of Page:143-152
6.

Marginal accuracy of ceromer crowns and effect of relining on the Fitness


Authors: Gerami panah F, Boushehri S
Journal of dentistry, Tehran Universiry of Medical sciences , Vol.1, No.2, Year. 2004, Number of Page:59-62
7.

Infection control in Varamin dental offices


Authors: Geramipanah F, monzavi A
Journal of Islamic Dental Association of Iran, Vol.15, No.3, Year. 2003, Number of Page:68-79
8.

Stress distribution in different crown to implant ratio


Authors: Geramipanah F, Zarati S
Journal of dentistry, TEHRAN UNIVERSIRY OF MEDICAL SCIENCES, Vol.13, No.1, Year. 2001, Number of Page:34-42
9.

effect of repeated firing of porcelain on bond strength of two base metal alloys


Authors: Geramipanah F
Journal of dentistry, Tehran university of medical sciences, Vol.14, No.1, Year. 2001, Number of Page:5-10
10.

ffect of metal collar on marginal distorition of base metal crowns


Authors: GeramipanahF, Fazel A, Haj-Mahmoodi M
Journal of dentistry Tehran Universiry of Medical sciences, No.3-4, Year. 2001, Number of Page:53
11.

Stress distribution in endodontically treated teeth with different remaining tooth structure


Authors: Gerami panah F, hagh panahi M
jJournal of dentistry, TEHRAN UNIVERSIRY OF MEDICAL SCIENCES, Vol.13, No.2, Year. 2000, Number of Page:31-35
12.

Reconstruction of mandibule by Branemark and Bonefit implant,


Authors: Rokn AR, Geramipanah F
Journal of dentistry, Vol.11, No.1, Year. 1998, Number of Page:61-65
1.

Office (power point, word, . . . ) Endnote Spss


Top