*همکاران محترم می توانند نقطه نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات ، گزارشات و اخبار خود را در قسمت ((نظر و پیشنهاد)) وارد تا پیگیری و اقدامات لازم صورت گیرد.


نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیکی:
نظر و پیشنهاد:
سه ضربدر دو ؟
ارتباط با حراست